Vedtægter - FJORDGLIMT

§1 Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er FJORDGLIMT med hjemsted i Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

§2 Formål
2.1 Foreningens formål er, at etablere et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab, med plads til aktivt medborgerskab, på tværs af alder og interesser. Med cafeen som hjertet, skaber vi liv i kulturhuset, til gavn for alle. Endvidere vil det tiltrække turister såvel som nye borgere. Foreningen har et socialt medansvar i
nærområdet. Et strålende tiltrækninsgpunkt, der på smukkeste vis er en del af fjordkilen, som styrker Jyllinge’s bymidte.

§3 Medlemskab
3.1 Privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål og accepterer vedtægterne, kan blive medlem af foreningen.
3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og/eller ordensregler, kan bestyrelsen ved almindeligt flertal vælge at fratage det enkelte medlem
medlemskabet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent
4.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes ved almindeligt flertal på den ordinære generalforsamling.
4.2.Medlemsåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

§5 Finansiering
5.1. Foreningen finansieres via kontingent, bidrag fra fonde, tilskud, sponsorater, frivillige bidrag mv. samt indtægter fra foreningens aktiviteter.
5.2. Eventuelt overskud fra Foreningens aktiviteter indgår i Foreningens drift og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med Foreningens formål.

§6 Bestyrelse
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
6.2.1. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i lige år, 4 medlemmer er på valg i ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin
valgperiode, indtræder en suppleant i den
resterende del af bestyrelsesmedlemmets
valgperiode.

6.2.2. Såfremt det valgte antal suppleanter,
ikke er tilstrækkeligt, er bestyrelsen berettiget
til at supplere sig blandt Foreningens
medlemmer.
Bestyrelsen kan endvidere ad hoc supplere
sig med særligt sagkyndige.
De selvsupplerende samt de særligt
sagkyndige har dog ikke stemmeret i
bestyrelsen samtidig med, at de kun kan
udpeges indtil førstkommende ordinære
generalforsamling.
6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen og efter behov.
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer
deltager. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved
almindeligt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
6.5 Eventuelt ansatte, kan ikke sidde i bestyrelsen.

6.6 Bestyrelsen udfærdiger og fastlægger selv
sin forretningsorden.

§7 Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt, herunder elektronisk, til Foreningens medlemmer med mindst 21 dages varsel.
7.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår.
  6. Forslag til dagsorden fra medlemmerne skal sendes skriftligt til Foreningen (eventuelt via foreningens mail) senest 14 dage før generalforsamlingen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
  10. Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

7.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer jf. §11 og beslutning om foreningens opløsning jf. §12.
7.5 Alle medlemmer (for privatpersoner over 18 år) indmeldt i foreningen og med kvittering for gyldigt kontingent, erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen, har stemmeret. Hvert medlem har én gyldig stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
7.6 Afstemninger sker mundtligt eller ved håndsoprækning, med mindre et flertal eller dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.
7.7 Efter renskrivning af referat af generalforsamlingen underskrives dette af dirigent samt den fremadrettede bestyrelse.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling med
angivelse af dagsorden kan indkaldes af et
flertal i bestyrelsen eller 1/3 af
stemmeberettigede medlemmer med mindst
14 dages varsel. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling sker som
ved ordinær generalforsamling.

§9 Tegningsregler
9.1 Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.
9.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast
ejendom samt optagelse af lån kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
9.3 Bestyrelsen kan godkende, at enkelte bestyrelsesmedlemmer (eksempelvis kasserer og et andet medlem af bestyrelsen) kan råde hver for sig over netbank
til foreningens konti.
9.4 Bestyrelsen kan godkende, at en ansat, med et betalingskort til foreningens bankkonto, kan foretage elektronisk betaling af indkøb til foreningen. Betalingskortet udstedes i den ansattes navn, og må kun anvendes af denne. Bestyrelsen fastlægger et maximalt beløb der må disponeres.

9.5 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler
for Foreningens betalinger i sin forretningsorden jf. § 6.6

§10 Regnskab og økonomi
10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
10.2 Revision skal ske en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.
10.3 Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11 Vedtægtsændringer
11.1 Forslag om vedtægtsændringer kan
kun fremsættes på generalforsamlinger og
kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer. Forslagets
væsentligste indhold skal angives i indkaldelsen
til generalforsamlingen.

§12 Foreningens opløsning
12.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens (eller ekstraordinær generalforsamlings) fremmødte medlemmer. Opløsningen
skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
12.2 Foreningens eventuelle nettoformue, skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål i og omkring Jyllinge, der ligger i naturlig forlængelse af
foreningens formål.

Vedtægter godkendt på en ekstraordinære  generalforsamling den 25. november 2021