Vedtægter - FJORDGLIMT

§1 Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er FJORDGLIMT med hjemsted i Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

§2 Formål
2.1 Foreningens formål er, at etablere et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab, med plads til aktivt medborgerskab, på tværs af alder og interesser. Med cafeen som hjertet, skaber vi liv i kulturhuset, til gavn for alle. Endvidere vil det tiltrække turister såvel som nye borgere. Foreningen har et socialt medansvar i
nærområdet. Et strålende tiltrækninsgpunkt, der på smukkeste vis er en del af fjordkilen, som styrker Jyllinge’s bymidte.

§3 Medlemskab
3.1 Privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål og accepterer vedtægterne, kan blive medlem af foreningen.
3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og/eller ordensregler, kan bestyrelsen ved almindeligt flertal vælge at fratage det enkelte medlem
medlemskabet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent
4.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes ved almindeligt flertal på den ordinære generalforsamling.
4.2.Medlemsåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

§5 Finansiering
5.1. Foreningen finansieres via kontingent, bidrag fra fonde, tilskud, sponsorater, frivillige bidrag mv. samt indtægter fra foreningens aktiviteter.
5.2. Kommunen afholder de normale årlige driftsudgifter til el, vand, varme, forbrugsafgifter, forsikringer, ejendomsskatter samt udvendig vedligeholdelse af bygningerne.

§6 Bestyrelse
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
6.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formand & et menigt medlem er på valg lige år, næstformand, kasserer & et menigt medlem er
på valg ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
6.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.5 Eventuelt ansatte, kan ikke sidde i bestyrelsen.

§7 Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. e-mail til alle medlemmer og i lokalavisen.
7.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår.
  6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt sendes til formand (eventuelt via foreningens mail) senest 7 dage før generalforsamlingen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
  10. Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

7.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer jf. §11 og beslutning om foreningens opløsning jf. §12.
7.5 Alle medlemmer (for privatpersoner over 18 år) indmeldt i foreningen og med kvittering for gyldigt kontingent, erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen, har stemmeret. Hvert medlem har én gyldig stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
7.6 Afstemninger sker mundtligt eller ved håndsoprækning, med mindre et flertal eller dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.
7.7 Efter renskrivning af referat af generalforsamlingen underskrives dette af dirigent samt den fremadrettede bestyrelse.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af stemmeberettigede medlemmer med mindst 7
dages varsel.

§9 Tegningsregler
9.1 Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.
9.2 Ved køb, pantsætning eller salg for mere end 1000 kr. kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
9.3 Bestyrelsen kan godkende, at enkelte bestyrelsesmedlemmer (eksempelvis kasserer og et andet medlem af bestyrelsen) kan råde hver for sig over netbank
til foreningens konti.
9.4 Bestyrelsen kan godkende, at en ansat, med et betalingskort til foreningens bankkonto, kan foretage elektronisk betaling af indkøb til foreningen. Betalingskortet udstedes i den ansattes navn, og må kun anvendes af denne. Bestyrelsen fastlægger et maximalt beløb der må disponeres.

§10 Regnskab og økonomi
10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
10.2 Revision skal ske en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.
10.3 Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11 Vedtægtsændringer
11.1 Vedtægtsændringer kan kun fremsættes på generalforsamlinger og kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. En ændring i
vedtægterne skal følges op af en ekstraordinær generalforsamling.

§12 Foreningens opløsning
12.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens (eller ekstraordinær generalforsamlings) fremmødte medlemmer. Opløsningen
skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
12.2 Foreningens eventuelle nettoformue, skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål i og omkring Jyllinge, der ligger i naturlig forlængelse af
foreningens formål.

Vedtægter godkendt på den stiftende generalforsamling den 23. september 2018